หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือในการสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาด้านการขนส่งและจราจรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


2023-03-02 16:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 12.45 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีกำหนดสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาด้านการขนส่งและจราจรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเสนอข้อมูล “โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาค” และ “โครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603