หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลับอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566


2023-02-28 14:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ทางออนไลน์ Zoom Meeting

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ Zoom Meeting โดยประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603