หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)


2023-02-23 10:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้านการผลิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 9 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603