หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566


2023-02-20 11:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสาน และบูรณาการงานส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนร่วมกับภาคีและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603