หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566


2023-02-18 11:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายบัณฑิต วิลามาศ กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมคณะกรรมการการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาเพื่อกำหนดแนวทาง แผนการปฏิบัติงาน และการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603