หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข7 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ


2023-02-18 10:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายฤทธิพันธ์ุ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารและเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข7 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603