หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2566


2023-02-14 11:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2566-2570 บรรลุตามวัตถุประสงค์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603