หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมการสร้างเครือข่ายของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้ BCG model


2023-02-03 14:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายอุฬาร ปัญจะเรือง กรรมการรองเลขาธิการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมการสร้างเครือข่ายของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้ BCG model เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603