หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด


2023-01-30 13:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและกำหนดทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายโดยภาคีเครือข่ายภาครัฐและกลุ่มเป้าหมาย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603