หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ


2023-01-26 17:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายบัณฑิต วิลามาศ กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ในการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ศึกษา 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำผังน้ำฯ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603