หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานรัฐ


2023-01-17 11:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานรัฐ เขตพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ การพัฒนากลไกขับเคลื่อนบรรษัทภิบาลภาคเอกชน ตลอดจนเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีเอกชนเป็นคู่สัญญาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปกำหนดแนวทางในการป้องกันการาทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603