หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กระบวนการพิธีการศุลกากร (ก่อน-หลัง)และสิทธิรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า


2023-01-10 09:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 96

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ชำนาญการศุลกากร รหัส 3199 ร่วมกับนายนายศิวกฤษฏิ์ เจนวิพิชย์ อดีตนายด่านศุลกากรวังประจัน จังหวัดสตูลและผู้ชำนาญการศุลกากร รหัส 3231 โดยทั้ง2ท่านได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง กระบวนการพิธีการศุลกากร (ก่อน-หลัง) ,สิทธิรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นให้สอดคล้องกับความต้องการ (Reskill) การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (Upskill) รวมถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน (Newskill) และช่วยสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603