หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน


2023-01-03 15:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม การตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี และวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร โดยขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603