หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566


2022-12-26 15:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโส เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โครงการขององค์กรคนพิการและหน่วยงานภาครัฐ โครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการแห่งชาติ เพื่อให้การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603