หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)


2022-12-23 17:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการ นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการกลาง โดยร่วมประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตลอดจนห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบสูงกับประเทศทั้งในส่วนกลางแระส่วนภูมิภาค


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603