หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและความต้องการจ้างแรงงานในอนาคต”


2022-12-23 17:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นผู้ร่วม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและความต้องการจ้างแรงงานในอนาคต” ในงานสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการแนะแนวอาชีพให้ได้รับความรู้ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลด้านการแนะแนวอาชีพ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603