ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานฯ


2022-12-21 17:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานฯเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603