การรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี2565 จากการที่ประสบปัญหาอุทกภัยปี2565


2022-12-21 17:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนาย พงษ์พันธ์ จันทะศรี เลขาธิการหอการค้า เป็นผู้เข้าร่วม

ในการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี2565 จากการที่ประสบปัญหาอุทกภัยปี2565 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603