หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ประกวดแข่งขันการทำงาน Street Food สร้างอาชีพ (Season 2 ) ระดับจังหวัด


2022-12-20 14:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนาย มงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ประกวดแข่งขันการทำงาน Street Food สร้างอาชีพ (Season 2 ) ระดับจังหวัดซึ่งมีนโยบายในการขับเคลื่อนการสร้างอาชีพให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติให้มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ และได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือด้านการทำอาหาร เพื่อให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการคืนคนดีกลับสู่สังคมอย่างครบวงจร


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603