หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 1/2566


2022-12-19 17:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนาย มงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeing ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้อยู่บนพื้นฐานศักยภาพของพื้นที่ เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกันในพื้นที่ นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603