หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานโครงการกีฬาและท่องเที่ยว เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน


2022-12-17 09:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยคุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เข้าร่วมประชุม โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ดีจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและร่วมกับแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อจัดการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาวะให้นักท่องเที่ยวได้ออกกำลังกายและท่องเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวและมีพฤติกรรมที่ดีด้านการออกกำลังกายและพัฒนาสุขภาวะ ณ บริเวณด่านพรมแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบล และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกล่าวแถลงข่าว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603