หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประสานการปฏิบัติและขอความอนุเคราะห์เข้าพบประธานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)


2022-12-16 16:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส และนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาห้องการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception lndex:CPl)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603