หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน


2022-12-14 13:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติ และกิจกรรมตามปฏิทินของโครงการฯ จัดการประชุมชี้แจงภายในห้องประชุมและจัดประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Zoom)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603