ร่วมกิจกรรมเสวนา ”BCG กินสบายใจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในหัวข้อ Green Creative Ctiy อุบลราชธานีการพัฒนาเมืองที่ยังยืน


2022-12-06 15:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 – 12.15 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสุนีย์ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเสวนา ”BCG กินสบายใจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในหัวข้อ Green Creative Ctiy อุบลราชธานีการพัฒนาเมืองที่ยังยืน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603