หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี


2022-11-28 17:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิพันธ์ุ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เพี่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ์ ที่เดินทางมาตรวจพื้นที่บริเวณด่านผ่านแดนช่องเม็กเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ที่ อบ.2847 (แปลงที่ 13) ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603