หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Focus Group การพัฒนารูปแบบข่าวและรายการโทรทัศน์


2022-11-14 16:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักประสัมพันธ์เขต 2

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม Focus Group การพัฒนารูปแบบข่าวและรายการโทรทัศน์ เพื่อผลิตรายการและข่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์สร้างรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยได้กำหนดให้มีการศึกษา สำรวจ วิจัย ความต้องการการรับชมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำผลสำรวจวิจัยมาพัฒนารูปแบบข่าวและรายการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับชม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603