หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร อภิปรายหัวข้อ “ธุรกิจการค้าข้ามแดน”


2022-11-14 12:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-17.0 น. ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) อาคาร 22 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร อภิปรายหัวข้อ “ธุรกิจการค้าข้ามแดน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นให้สอดคล้องกับความต้องการ (Reskill) การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (Upskill) รวมถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน (Newskill) และช่วยสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603