หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ


2022-11-10 11:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องดุสิตา (ชั้น2) โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายบัณฑิต วิลามาศ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณา และสำรวจความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำผังน้ำฯ จากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา ซึ่งได้กำหนดจัดประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603