หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ระยะแรก


2022-11-02 14:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 4

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องนาคารา โรงแรมรอยัลนาคารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคายและระบบ Zoom Webinar

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ระยะแรก “การจัดทำกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และกรอบนโยบายการพัฒนาภาค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางผังนโยบายระดับประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603