หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้าง)


2022-10-21 16:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ZOOM Cloud Meeting

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้าง) โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือและระดมความเห็นเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานและแก้ไขปัญหาด้านโครงพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ทราบต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603