หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2565


2022-10-21 16:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ZOOM Cloud Meeting

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อจัดทำแผนสถิติระดับจังหวัด ปี 2566 – 2570 และจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัด (Area data Catalog) ภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ และสอดคล้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ตัวชี้วัด การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603