หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การส่งออกสินค้าไปประเทศจีนโดยบริษัทไทย


2022-10-04 10:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวศิริอร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การส่งออกสินค้าไปประเทศจีนโดยบริษัทไทย

ด้วย กรมส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการกองทุนพิเศษล้านช้างแม่โขง ได้ขอประสานความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603