หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565


2022-09-23 19:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2565 โดย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินฯและโครงการ ดังนี้

  1. คำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 27 ราย
  2. โครงการขององค์กรคนพิการและหน่วยงานภาครัฐ (งบสนับสนุนโครงการหัวละบาท) จำนวน 3 โครงการ
  3. โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
  4. โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการของศูนย์บริการคนพิการไทยใจอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566
  5. โครงการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603