หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2565


2022-09-22 19:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ในนามประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด) นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพชรพล เจริญพล สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2565 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603