หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี


2022-09-12 11:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเสนอแนะแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603