หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน One Home จังหวัดอุบลราชธานี


2022-09-07 10:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมรีเจนท์ ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน One Home จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในปีต่อไป โดย นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603