หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย


2022-08-25 11:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย

ด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้วิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองในพื้นที่พิเศษ ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองที่มีศักยภาพสามารถเตรียมความพร้อมและพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านดนตรี ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อพท. จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองที่มีศักยภาพในพื้นที่พิเศษของ อพท. และพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษกับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างภายในประเทศในด้านประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามองค์ประกอบของใบสมัครการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603