หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือเรื่องจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


2022-08-23 20:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือ ว่าด้วยเรื่อง ขอความร่วมมือด้านการจัดการกำลังคน พื้นที่และทรัพยากรต่าง ๆ ในความดูแลของหน่วยงาน เพื่อจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ซึ่งในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการประสานงาน โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ในนามประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603