หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานหอการค้าไทย ครั้งที่ 6/2565 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานราชการ


2022-08-16 16:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานหอการค้าไทย ครั้งที่ 6/2565 โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานหอการค้าไทย ครั้งที่ เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานดังกล่าว เพื่อรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมแต่ละส่วนงาน ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานราชการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603