YEC สัญจร พี่ช่วยน้อง โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

กิจกรรมสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอนาตาล พร้อมมอบสิ่งของบริจาคให้โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ โดย YEC จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-08-10 18:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 95

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาตาลใต้ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม “YEC สัญจร พี่ช่วยน้อง โรงเรียนบ้านนาตาลใต้” กิจกรรมสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอนาตาล พร้อมมอบสิ่งของบริจาคให้โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ โดย YEC จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทำภารกิจมอบของบริจาคให้โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 2) เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและสมาชิกหอการค้าอำเภอนาตาล และ 3) เพื่อเพิ่มสมาชิกหอการค้าใน อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร และ อำเภอเขมราฐ

รายนามผู้บริจาคคอมพิวเตอร์ โครงการพี่ช่วยน้อง โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

  1. บจก.เกียรติสุรนนท์ คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
  2. บจก.พิเชียร์พาณิช คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
  3. เอไอเอ ร่มไทรทอง คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
  4. บจก.ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำนวนเงิน 6,000 บาท
  5. บจก.สามยอดจักรกลการเกษตร จำนวนเงิน 5,000 บาท
  6. คุณสุรัชนา อร่ามเรือง จำนวนเงิน 5,000 บาท
  7. ร้านดาวเรือง อ.นาตาล บริจาคพัดลม 3000 บาท
  8. กลุ่มบริษัท ต.เขมราฐ (โดย น้องแพร จำนวนเงิน 15,000 บาท (แบ่งเป็น คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 13,000 บาท และอุปกรณ์

กีฬา 2,000 บาท)

9. หจก.มั่งมีทรัพย์เจริญ บริจาคอุปกรณ์กีฬา 3,000 บาท
10. บจก. ยงกิจอลูมิเนียม พัดลม 12 ตัว
11. คุณชนายุส โกสัตถาปถพิน คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
12. คุณวิทิต สันตินิยม ไอสไมล์คลีนิค คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
13. บจก.โฮมเมทดีไซน์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

รวมมูลค่าของบริจาค ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 164,000 บาท


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603