หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด สินค้าแสงแรกจังหวัดอุบลราชธานี


2022-08-09 14:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด สินค้าแสงแรกจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าว หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้ตอบรับตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีแนวคิดส่งเสริมสินค้าแสงแรกให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานีได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก ซึ่งสินค้าที่ส่งเสริมจะใช้คำว่า “แสงแรก” ประกอบชื่อตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้เชื่อมโยงกับกรรมวิธีและแหล่งผลิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศไทยและได้รับแสงแรกของพระอาทิตย์ก่อนจังหวัดอื่น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603