หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี


2022-08-09 08:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายบัณฑิต วิลามาศ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603