หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันสตรีไทย อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ฯ” และมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี


2022-08-08 08:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันสตรีไทย อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ฯ” และมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การมอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมการบันทึกภาพการรับมอบรางวัล ตามลำดับ

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (สมาชิกวุฒิสภา)

นางปัทมพร ไชยนา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี

ผู้ได้รับพระราชรางวัล 90 ต้นแบบ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการแต่งกายผ้าไทย สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบรอบ 90 พรรษา

นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รางวัลสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

นางพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

และนางจันทร์เพ็ญ ผลประเสริฐ มารดา นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ประเภทแม่ผู้มีความอดทนขยันหมั่นเพียร


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603