หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager CIM)


2022-08-05 13:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ณ จังหวัดนครราชสีมา

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager CIM) ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชนให้เกิดความร่วมมือกันในการยกระดับความสามารถของธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกิจกรรมของหลักสูตรประกอบไปด้วย 1.) การอบรมทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Seminar & Workshop) 2.) การนำเสนอค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 3.) กิจกรรมนำเสนอการค้นคว้าอิสระ (IS Pitching) และ 4.) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษางาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603