หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการติดตามประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง


2022-08-04 12:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการติดตามประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดย รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือข้าราชการและประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชน

ทั้งนี้ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ในการนี้ คณะอนุกรรมการการติดตามประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวงคณะที่ 3 ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องดังกล่าว ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603