หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้งานระบบลงทะเบียนร้านค้า (Online Register) เพื่อให้สิทธิประโยชน์ TCC Connect”


2022-08-02 15:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวชูติพร มะลิวัลย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน-บัญชีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้งานระบบลงทะเบียนร้านค้า (Online Register) เพื่อให้สิทธิประโยชน์ TCC Connect” โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและทบทวนความรู้ ในการใช้งานระบบลงทะเบียนร้านค้า (Online Register) ให้หอการค้าจังหวัดสามารถกรอกข้อมูลการให้สิทธิประโยชน์ร้านค้า และการลงแอปพลิเคชั่น TCC Connect ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603