หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20


2022-07-29 10:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพิทักษ์ชัย จิตจันทร์ ผู้แทนสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธี และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดร.โมฮัมหมัด รุชดาน โมฮัมหมัด ไจลานี่ ประธานสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานร่วมกัน ท่ามกลางคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั้ง 11 ชาติ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยมีกำหนดการเบื้องต้น ดังนี้

เวลา 16.00 น. การแสดงดนตรี โดย วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ผสมผสานวงออเครสตา มหาราชภัฏอุบลราชธานี

เวลา 17.00 น. การแสดง นำนักกีฬาเดินขบวนเข้าสู่สนาม

เวลา 17.30 น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 20

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะกีฬา
  • ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา กล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
  • ประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

เวลา 17.30 น. พิธีเชิญธงชาติและธงกีฬา

เวลา 18.00 น. พิธีจุดคบเพลิง

เวลา 18.30 น. การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

เวลา 19.00 น. สิ้นสุดพิธีเปิด

เลื่อนกำหนดเข้ามา เนื่องจากพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603