หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมวิพากษ์แผน โครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566-2570” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


2022-07-27 13:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.45 – 16.30 น. ผ่านระบบ Video Conference Zoom Cloud Meetings

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมวิพากษ์แผน โครงการ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566-2570” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 - 2570


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603