หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2565


2022-07-27 13:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ จัดประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2565 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวิโรจน์ ฉัตรหิรัญย์ ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร นางสาวอิสรา ภูช่อธรรม ประธาน YEC จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603