หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเดินทางไปยังท่าอากาศยาน สนามบินอุบลราชธานี เพื่อส่งคณะเอกอัครราชทูตอินเดีย และคณะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เดินทางกลับภายหลังการเยี่ยมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565


2022-07-14 16:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ปฏิคม) และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประชาสัมพันธ์) ร่วมเดินทางไปยังท่าอากาศยาน สนามบินอุบลราชธานี เพื่อส่ง H.E. Ms. Suchitra Durai (Ambassador) คณะเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และ Mrs. Yukari Kobayashi Spouse of Counsellor ผู้แทนคณะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เดินทางกลับภายหลังการเยี่ยมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ภายในวันดังกล่าว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603